Общи условияНастоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Галди ЕС ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 117627033 с адрес Гр. Русе, ул. Горски теменуги 8, имейл адрес office@party-market.bg, телефонен номер 0882556866 наричано по-долу за краткост Търговец и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уеб адрес www.party-market.bg, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ или КЛИЕНТИ.


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на Клиентите си посредством Интернет магазина www.party-market.bg.
Тези условия обвързват всички потребители. При поръчка клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.party-market.bg , съхранение на IP адреса на Kлиента, както и всяка друга информация.

3. С всяко кликване върху хипер връзка от  www.party-market.bg , потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват www.party-market.bg съгласно описаните правила и условията.

4. След кликане на бутона "Завършване на поръчката" или "Поръчай", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Клиентът получава потвърждение по телефон на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или не може да бъде осъшествена връзка с клиента за потвърждение. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат извършвани в български левове с ДДС.

ДОСТАВКА

7.Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт Експрес обикновено в рамките на 1 до 3 работни дни след изпращането на поръчката, освен в случайте на недостатъчна наличност. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис на Еконт или Спийди. 

8. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
9. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
10. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
12. Всички поръчки, направени през уикенда се обработват и изпращат след първия или втория работен ден.
13. Всички поръчки, направени извън работно време, през уикенда или по празници, се обработват след първия или втория работен ден.

ЦЕНИ

14. Цените на стоките, посочени на сайта са с включен ДДС и не включват доставка, освен ако не е изрично посочено обратното.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

15. Клиентът има възможност да разглежда и поръчва обявените стоки на www.party-market.bg.
16. Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
17. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си чрез наложен платеж.
18. Клиентът се задължава да посочи валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
19. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца  се задължава при ползване на услугите:
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.party-market.bg услуги;

• да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

20. Търговеца  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
21. Търговеца  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.party-market.bg
22. Търговеца  има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

23. Търговеца,  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.
24. Търговеца  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.
25.Търговеца  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти. Всички цели, за които Търговеца  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
26. Търговеца  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца

ЛИЧНИ ДАННИ


27. Търговеца  гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговеца  защитава личните данни на Клиентът, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговеца  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Търговеца  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговеца  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА.


28. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.
29. Разпоредбите на Общите условия се прилагат всички въпроси възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост.
30. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените в посочения срок, той се счита обвързан от тях.


ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

31. Всеки клиент има право да върнете продукт в 14 дневен срок след получаването му без да посочвате причина (чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите), освен в случаите описани в ал. 2 на чл. 55. Поръчката може да се върне като предварително клиента уведоми Галди ЕС ЕООД.

Ако желаете да върнете дадена стока, просто се свържете с нас на тел. 0882556866. Ние ще отреагираме веднага.

Приемаме обратно само продукти, които са в добър търговски вид и видимо не са използвани, експлоатирани, могат да бъдат приети като нова стока. Отказани поръчки се изпращат обратно на адрес: Русе, площад "Дунав" номер 6. На основание чл. 55 от ЗЗП потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора.

При проблем с качеството на продукта ние ще заменим продукта, направим отстъпка от цената или върнем платената сума, като разходите за куриер и/или превод на сумата са за наша сметка (чл. 124 от закона за Защита на потребителя). 

Галди ЕС ЕООД ще възстанови в 14 дневен срок платената за продукта/ите сума (чл. 55, ал.6 от Закона за защита на потребителите), след като се увери, че продуктът е неизползван и в продаваем вид, по дадена от клиента банкова сметка или по метода на първоначалното плащане.

- Куриерските услуги по връщането на продукт без основание (право на отказ в 14 дневен срок) са за сметка на клиента.
- Куриерските услуги по връщането на сгрешен от изпращача или дефектен продукт са за сметка на Галди ЕС ЕООД.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

32.Логото, името и авторското съдържание на www.party-market.bg са обект на авторски права. В случай на неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружеството вреди.
33. Всички снимки, картинки и описания на продукти обозначени с "Handmade" (ръчна изработка) в www.party-market.bg са обект на авторски права. В случай на неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружеството вреди.